Ynghylch BGGW

The view from the Visitor CentrePan ddaeth gofalaeth yr RSPB am weilch Glaslyn i ben yn 2013, penderfynodd grŵp o selogion byd natur dderbyn yr awenau a rhedeg y prosiect ar lefel leol.   Felly yn 2013, sefydlwyd cwmni er budd y gymuned, sef Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife (BGGW), er mwyn parhau i warchod y gweilch sy’n nythu yn Nhraeth Mawr a dwyn sylw at y bywyd gwyllt diddorol arall sydd yn yr ardal.

Cyflawnwyd llawer iawn mewn amser byr, ac mae’r cwmni’n dal i dyfu.

Yn 2014, dechreusom godi ein canolfan newydd i ymwelwyr wrth Bont Croesor. Cwblhawyd y ganolfan ac agorodd Iolo Williams hi ar 31 Gorffennaf 2015. Mae’r ganolfan yn ein galluogi i gydweithio’n effeithiol gyda chymunedau, busnesau ac ysgolion lleol ac, ar yr un pryd, hybu cynaliadwyedd a gofalu am yr amgylchedd.

Yn BGGW ceisiwn gynnwys pawb, ac anogwn bob un sydd am fod yn aelod o’n tîm i gymryd rhan weithredol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn gwirfoddolwyr sydd ag arbenigedd a phrofiad o godi arian, delio â’r cyfryngau neu gyfathrebu, yn ogystal ag unrhyw un fyddai’n gallu rhoi cymorth i ni yn y safle gwarchod neu’r Ganolfan Ymwelwyr.

Mae llwyddiant y prosiect hwn a ffyniant gweilch Glaslyn yn dibynnu’n llwyr ar roddion ariannol ein hymwelwyr a’n cefnogwyr. Mae’r gwaith yn costio tua £1,000 yr wythnos ac, ar wahân i un gweithiwr cyflogedig, mae pawb yn BGGW yn rhoi ei amser a’i arbenigedd am ddim.

Mae Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife yn gwmni dwyieithog ac mae’n ymfalchïo yn etifeddiaeth Gymraeg gyfoethog trigolion Traeth Mawr a’r cyffiniau.

Ni chodir tâl am ymweld â’r ganolfan ond mae  rhoddion ariannol yn hanfodol i barhad y prosiect cadwraeth hwn.

End of season group photo as volunteers bid farewell