Gŵyl y Gweilch 2019

Rydym wedi croesawu dros 700 o ymwelwyr i Bont Croesor dros benwythnos Gŵyl y Gweilch! Hoffem ddiolch i bob un ohonoch wnaeth ddod draw i gefnogi. Wrth gwrs, ni fyddai’n bosib i ni gynnal y digwyddiad heb ein gwirfoddolwyr ymroddedig. Y rhai wnaeth helpu i drefnu, codi’r pebyll, pobi cacennau a’r rhai fu’n gweithio’n galed yn y Ganolfan Ymwelwyr i godi arian gyda raffl a stondinau. Rydym yn ddiolchgar i Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri a Phlas Glyn y Weddw am roi benthyg y pebyll i ni. Roedden ni’n ffodus iawn efo’r tywydd dros y penwythnos ond daeth y glaw trwm yr eiliad ddechreuon ni dynnu’r pebyll i lawr prynhawn dydd Llun! Diolch arbennig i’r rhai wnaeth aros i roi help llaw yn enwedig ar ôl penwythnos blinedig.

Diolch i’r holl stondinwyr am rannu eu celf a’u chrefft a’r busnesau lleol gyfrannodd tuag at ein raffl a thombola. Diolch i Oen Aran a Hufen Ia Aran am gadw’n boliau ni’n llawn. Mae’n addas eu bod nhw’n rhannu enw gyda’r pysgotwr gwych sy’n darparu bwyd i Mrs G a’r cywion! Diolch hefyd i Dafydd Davies, perchennog y tir, am ganiatáu teithiau tywys gwylio adar drwy’r cae. Un o uchafbwyntiau’r penwythnos oedd gweld adar ysglyfaethus eraill yn cael eu harddangos. Diolch i Benjie a Mev o Airborne Warriors a Mike Smith (Wolves of the Sky), cawsom ddysgu am amryw o adar yn cynnwys tylluan eryr, hebog tramor a gwalch glas.

Ar y dydd Sul yn ystod Gŵyl y Gweilch, arweinodd Ian Cooper o Mountain Escapes daith cerdded i fyny Cnicht gan godi arian i BGGW yr un ffordd. Diolch byth bod y cymylau wedi symud i’r cerddwyr werthfawrogi’r olygfa arbennig o ben y mynydd sydd yn edrych i lawr dros ddyffryn y Glaslyn. Roedd y gweddill ohonom yn codi llaw arnynt o gludwch y Ganolfan Ymwelwyr. Pa ffordd well i godi arian ar gyfer gweilch y pysgod y Glaslyn na throedio mynyddoedd chwedlonol Eryri.

Os hoffech chi gymryd rhan yn un o deithiau cerdded Mountain Escapse, mi fydd Ian yn arwain taith i gopa’r Wyddfa 27ain Orffennaf. Cewch gyrraedd copa mynydd uchaf Cymru wrth gyfrannu at warchod gweilch y pysgod y Glaslyn.

Dim ond un peth arall wnaeth wneud y penwythnos yn fwy sbesial, a hwnnw oedd dyfodiad y cywion bach. Roedden ni’n gobeithio y byddai’r cywion yn cyrraedd dros benwythnos yr ŵyl, ac efallai mai ffawd oedd bod y cyw bach olaf wedi deor diwrnod cyn i’r ŵyl ddechrau. Rheswm perffaith i ddathlu!

Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu nôl y flwyddyn nesaf…