Diogi yn yr haul

Mae’r tywydd braf ‘ma yn gallu gwneud rhywun yn ddiog. Rydyn ni gyd yn symud ychydig yn arafach, yn chwilio am rywle braf i gysgodi a diogi. Rhywbeth tebyg i’r cywion bach yn cysgu’n swrth dan adenydd eu ‘mambarél’. Nid yw Aran druan mor ffodus. Profodd eto ei fod yn bysgotwr talentog ar ddydd Sul yr 17eg Fehefin pan ddaeth ag wyth pysgodyn yn ôl i’r nyth! Wyth pysgodyn rhwng 4:15yb ac 8:42yh, a hynny mewn tywydd garw. Un o’r pysgod a ddaliodd oedd draenogyn dŵr croyw. Anaml iawn fyddan ni’n gweld y pysgodyn yma yn cael ei ddal, ond mae Aran yn mwynhau deiet amrywiol!

Dychwelodd eto i’r nyth y bore wedyn gan ddanfon hyrddyn i Mrs G a’r cywion am 3:37yb. Rydym yn meddwl ei fod yn debygol iddo ddal yr hyrddyn hwn ar y nos Sul hefyd a’i fod wedi clwydo gyda’r pysgodyn dros nos. Os felly, bydd hynny’n mynd â’i gyfanswm i naw. Mwy na gall rhai pysgotwyr gyda thrwydded ei ddal drwy gydol y tymor!

“Wir yr. Tydwi ddim yn cysgu. Jyst restio’n ll’gada”.

Bu rhai o gefnogwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn ar daith gerdded Creaduriaid y Nos gyda Rob Booth yn Gwaith Powdwr nos Wener y 15fed. Ymddangosodd yr ystlumod wrth iddi dywyllu a buom yn gwylio a gwrando wrth iddyn nhw fwydo ar y pryfetach yn yr awyr. Ni welsom ni’r troellwr mawr ond roedd cân unigryw’r ceiliog i’w glywed yn glir o’r bryniau a chlywsom ddeuawd swynol y tylluanod frech. Cyn i ni droi am adref, gwelsom olau tyner y fagïen ar ochr y llwybr. Uchafbwynt y noson i rai nad oedd heb weld y chwilen arbennig hon o’r blaen.

Mi fydd rhagor o deithiau ystlumod ym Mhont Croesor ar 25ain Awst a’r 15fed Fedi.

Ystlum bedol leiaf

Lindysgwyfyn Cwcwll Pannog, Shargacucullia verbasci

Lluniau gan Liz Wingham.

 

Mae’r cyw hynaf bellach yn bedair wythnos oed ac mae’r tri yn dechrau edrych fel gweilch bach go iawn. Mae’r manblu cyntaf wedi hen ddechrau diflannu ac rydym yn gweld eu plu is-oedolyn yn ymddangos. Ymhen ryw wythnos mi fyddan nhw’n barod i gael eu modrwyo.

Os ydy’r cywion yn edrych rhywbeth tebyg i’w rhieni, mi fyddan nhw’n lwcus iawn! Rydym yn tybio bod Mrs G o leiaf 18 mlwydd oed erbyn hyn ac mae hi mor hardd ag erioed.