Dyddiadur o’r Glaslyn

English

Wel, mae hi wedi bod yn fis o fwrlwm yma ym Mywyd Gwyllt Glaslyn ac imi, fel rheolwr newydd y prosiect, mae hi wedi bod yn gyfnod dwys o ddysgu ac ymgyfarwyddo â’r drefn! Cychwynnais ar y swydd ar ddechrau mis Mawrth, a rhaid imi gyfaddef, mae’r cyfnod wedi bod yn fedydd tân ar brydiau, yn enwedig gyda phrysurdeb y gwyliau Pasg yn esgyn arna i fel Gwalch ar bysgodyn ffwndrus! Mae cannoedd o ymwelwyr brwdfrydig wedi tyrru yma, pob un gydag un cwestiwn ar eu gwefusau. Ydy Mrs G wedi cyrraedd? Mwy am hynny mewn munud!

The view from the Visitor Centre

Hyd yn hyn, rydw i wedi treulio fy amser yn y Ganolfan Ymwelwyr ger Pont Croesor, sydd fel y gŵyr rhan fwyaf o ein dilynwyr wedi’i lleoli ar lan yr Afon Glaslyn ac wedi’i amgylchynu gan fywyd gwyllt a golygyfeydd bendigedig o’r Cnicht a’r Moelwynion. Mae’n le anhygoel i weithio! Ond, wedi dweud hynny, y peth sy’n ei wneud yn eithriadol ydy’r bobl sy’n gwirfoddoli yma; mae’r criw clos iawn o wirfoddolwyr, sydd trwy eu hymroddiad  i fywyd gwyllt yr ardal a’u hangerdd i rannu eu gwybodaeth ag ymwelwyr, wedi cyflawni gorchestion arbennig iawn mewn cyfnod byr, gan gynnwys sicrhau canolfan ymwelwyr newydd sbon y llynedd ac eleni mae’r gwasanaeth ffrydio byw yn ei le hefyd. Am y tro cyntaf erioed, gall ddilynwyr y rhyngrwyd rannu ein cyffro wrth wylio’r Gweilch yn dychwelyd i Ddyffryn Glaslyn. Gallwch chithau wylio’n fyw ar www.glaslynwildlife.co.uk/live

Yn ystod y mis, rydyn ni hefyd wedi derbyn newyddion gwych arall, sef y byddwn yn derbyn £12,000 o’r menter Tesco, Bags of Help ar gyfer datblygu prosiect ar safle’r Ganolfan Ymwelwyr. Mae ein dyled yn fawr i Tesco a phawb yn y gymuned leol sydd wedi bwrw pleidlais inni yn archfarchnadoedd Porthmadog, Caernarfon a Bangor. Un o amcanion Bywyd Gwyllt Glaslyn yw sicrhau ein bod wedi ysbrydoli’r ymwelwyr â’r Ganolfan, yn enwedig y genhedlaeth iau. Oherwydd hynny, ein bwriad gyda’r arian Tesco yw creu mannau awyr agored a fydd yn cynnig profiadau dysgu hwyliog a diddorol ar y tir o gwmpas y Ganolfan Ymwelwyr. Byddwn yn datblygu nodweddion a gweithgareddau a fydd yn cyflwyno plant a phobl ifanc i ryfeddodau byd natur a’u hysgogi, gobeithio, i ymchwilio yn eu cynefinoedd eu hunain wedi iddynt fynd adre.

Wrth gwrs, mae yna gynnydd mewn llwyth gwaith gwirfoddolwyr a galwadau ariannol ychwanegol arnom ni yn sgil y llwyddiannau hyn. O ganlyniad, yn ddiweddar, rydyn ni wedi lansio apêl i’n helpu i gynnal a gwella ein gwasanaeth ffrydio byw. Mi fydd darparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon yn gost sylweddol yn flynyddol. Gweler https://www.glaslynwildlife.co.uk/2016/03/live-streaming-appeal-2016. Hefyd, rydyn ni angen mwy o wirfoddolwyr i’n helpu yn ein Canolfan Ymwelwyr ac ar y Safle Gwarchod. Mae ein treftadaeth diwylliannol ni yng Nghymru yn rhan annatod o’r byd naturiol o’n cwmpas a hoffem weld mwy o wirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg yn ymuno â ni, er mwyn rhannu gwybodaeth lleol â’n hymwelwyr a datblygu cysylltiadau cryfach â’n cymuned. Hoffem weld mwy o bobl ifanc yn ymwneud â’r prosiect – mae gwirfoddoli gyda ni yn ffordd wych o ddatblygu profiad perthnasol ar gyfer gyrfa mewn cadwriaeth bywyd gwyllt yn y dyfodol – felly os ydych chi neu rhywun rydych chi’n adnabod yn gyw Iolo (neu Iola) Williams cysylltwch gyda mi, os gwelwch yn dda, gruff@glaslynwildlife.co.uk

Mrs.G's arrival - 23.3.16

Rwan, mi wnes i addo ychydig o newyddion am y Gweilch! Wel, rwyn falch iawn o adrodd fod Mrs G wedi cyrraedd! Ochenaid o ryddhad! Am 17.47 ar ddydd Mercher, 23 Mawrth, mi gafodd un o’n gwirfoddolwyr yn y Safle Gwarchod y cipolwg cyntaf o iâr Glaslyn yn dychwelyd i’w nyth! Daliwyd yr union eiliad ar y camera a oedd yn ffrydio’n fyw i’r rhyngrwyd. Roedd cynnwyrf a gorfoledd y gwirfoddolwr ar y camera i’w weld fel roedd o’n symud y camera o gwmpas a’i dal hi yn eistedd yn odidog ar ei chlwyd yn hollol ddigynnwrf ar ôl teithio miloedd o filltiroedd.Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae hi wedi bod yn dangos inni unwaith eto ei gallu arbennig i ddal pysgod mawr. Diolch byth bod y dyddiau du rheiny o erlid Gweilch y Pysgod tu ôl inni ac erbyn hyn maent yn cael eu hamddiffyn dan Atodiad 1 o Ddeddf Bywyd Gwyllt  a Chefn Gwlad 1981. Nid yw popeth wedi mynd yn hollol ddi-dramgwydd i Mrs G chwaith! Mae nifer o Weilch eraill wedi bod yn yr ardal yn ceisio ymyrryd â hi, gan gynnwys 5F direidus sy’n ymddangos yn fwy eofn eleni. Fe lwyddom i gael lluniau dramatig ar 29 Mawrth ohoni hi yn ceisio plymio Mrs G ar ei nyth. Ond, roedd Mrs G wedi’i hel i ffwrdd mewn dim o amser, a’r diwrnod canlynol daeth newyddion fod 5F wedi hedfan yn bell i’r De i darfu ar Blue 24 ar nyth Cors Dyfi! Wrth gwrs, mae cwestiwn arall ar wefusau’r ymwelwyr â’r Ganolfan rwan! Ydy Aran, y ceiliog, wedi cyrraedd?

Mae’r Gwanwyn yn amser cyffrous i wylio bob math o fywyd gwyllt ac rydyn ni wedi bod yn hynod o lwcus eleni  i weld Dyfrgwn ar sawl achlysur yn ystod yr wythnosau diwethaf – wrth y Safle Gwarchod a hefyd o flaen y Ganolfan Ymwelwyr – lle cafwyd arddangosfa gwych am 2 awr gan un dyfrgi yn pysgota am lyswennod! Hefyd, mae ymwelwyr â’r Ganolfan wedi gweld Glas y Dorlan, Cornchwiglen, Barcud Coch, Cudyll Glas a hefyd yr Hwyaden Gribog trawiadol. Felly, dewch draw am banad ac i weld beth sydd ar eich stepan drws ym Mhont Croesor!

Tags: , , , , , , ,