Tymor cyffrous hyd yma

Mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn yma’n Bywyd Gwyllt Glaslyn yn ddiweddar. Mae’n debyg fod y cyfnod hynod gyffrous hwn wedi dechrau ar brynhawn Mai 19eg. Cawsom gipolwg ar walch ifanc Z1 o’r enw Tegid a gafodd ei eni ar nyth y Dyfi yn 2016. Dyma’r tro cyntaf iddo gael ei weld yn ôl yma yng Nghymru. Braint felly oedd iddo lanio ar nyth Pont Croesor a lwc pur i ni gael y llun hyfryd yma o Aran ar ei drywydd gyda physgodyn yn ei grafangau. Mae’n syndod nad oedd Heather, rheolwraig y Ganolfan wedi cynhyrfu gormod  i gipio’r llun arbennig hwn.

Hyfryd oedd cael rhannu’r digwyddiad yma gyda’n ffrindiau yn Dyfi ac fe gawsom dreulio’r diwrnod gydag Emyr, Kim ac aelodau eraill o’r tîm ar y 24ain. Roedd rhannu dychweliad Tegid yn rhoi gobaith i ni y bydd mwy o weilch Cymru yn dychwelyd atom ni yn y dyfodol agos.

Gwyliwch fideo o ddychweliad Tegid yma.

Wedi i ni dawelu rhywfaint ar ôl y dathlu, trôdd ein holl sylw at yr wyau yn nyth Glaslyn. Roeddem yn disgwyl i’r wy cyntaf ddeor dros benwythnos Gŵyl y Banc, ond dychmygwch y cyffro wrth i ni ddarganfod y twll cyntaf ar fore Gwener y 25ain am 8:35. Erbyn 9:49 roedd y cyw cyntaf wedi deor. Y deoriad cyflymaf i lawer ei weld erioed. Mae’n amlwg nad oedd y cyw yn gallu disgwyl eiliad mwy i ddweud helo!

Fel yr oeddem yn ddisgwyl, dau ddiwrnod yn ddiweddarach, daeth ail gyw Mrs G ac Aran o’i blisgyn am 16:41 ar 27ain o Fai. Roedd yna ennyd neu ddwy hyfryd yn ystod y deori pan geisiodd y cyw bach fynd yn ôl i mewn i’w blisgyn ond diolch ei fod wedi meddwl y gorau o hynny!

Y diwrnod wedyn ar yr 28ain, roedden ni’n ffodus eto i gael cwmni gwalch arall, heb ei fodrwyo y tro yma. Ni fyddwn wedi bod yn ymwybodol ohono fo oni bod 5F wedi ein rhybuddio. Buom am beth amser y chwilio am achos ei haflonyddwch. Daethpwyd o hyd i’r gwalch, credwn mai ceiliog ydyw, yn sefyll ar goeden cyfagos. Pumdeg munud wedyn fe laniodd ar glwyd nyth Pont Croesor ac yn fuan gwelwyd y ceiliog a 5F yn hedfan uwchben y nyth. Fe ymadawodd i fynd tua’r môr i bysgota. Nid yw wedi dychwelyd hyd yma, ond roedd yn ddigwyddiad hyfryd i’w wylio wrth i ni ddisgwyl i’r cyw olaf gyrraedd.

Heb os nac oni bai, roedd twll yn yr wy olaf ar y 29ain. Ond yn wahanol i’r lleill, doedd y cyw bach yma ddim ar frys i’n gweld ni o gwbl. Buom yn disgwyl dros 9 awr i weld y cyw yn deor am 20:53. Er ei bod hi’n rhy hwyr i ddathlu yn y Ganolfan Ymwelwyr, rydym yn siwr i ni glywed bloedd o ddathlu yn treiddio drwy gartrefi cefnogwyr Glaslyn wrth iddyn nhw wylio ar y ffrwd byw.

Mae’r cywion yn mynd o nerth i nerth wrth i Aran gyflawni’i ddyletswydd yn pysgota a Mrs G yn eu bwydo.

Yn ystod y tymor brysur mae’n hawdd anghofio am waith caled yr holl wirfoddolwyr a chefnogwyr sydd yn galluogi i BGGW ffynnu. Cawsom ein hatgoffa o garedigrwydd ein cefnogwyr un diwrnod pan ddaeth gŵr a bag mawr o arian i’r Ganolfan Ymwelwyr. Stori digon digrif oedd ganddo i’w rhannu gyda ni hefyd. Roedd wedi bod yn dirwyo pob person oedd yn cyrraedd ei gyfarfodydd yn hwyr ac roedd wedi cynilo’r dirwyon yn y bag drwy gydol y flwyddyn! Rydym yn ddiolchgar iawn iddo ystyried BGGW yn elusen teilwng o’r rhodd yma. Rydym hyd yn oed yn fwy ddiolchgar i’r pobl druan sydd wedi ein cefnogi gyda’u diffyg sgiliau cadw amser!

Rydym yn sicr y bydd gweddill y tymor yn un gyffrous a di-baid, gyda’r cywion yn tyfu’n fwy pob diwrnod. Felly am rwan cawn fwynhau’r llun yma o Mrs G, Aran a’r cywion.

Cofiwch gadw un llygad ar y ffrwd byw, neu hyd yn oed yn well, dewch i’n gweld ni am baned ym Mhont Croesor. ‘Does wybod pa weilch fydd yn ymddangos nesaf!

Tags: , , , , , ,