Ras y Cob.

image-4-1

ac mae Glynis wedi llwyddo! Mi orffennodd y ras 5 cilomedr (3 milltir mewn hen bres) ar ran BGGW am 12.41 Dydd Sul – yn Ras y Cob. Ac mi lwyddoch CHI, cefnogwyr BGGW hefyd! O fewn 48 awr o lansio’r Apêl yn fyw, roedd Glynis wedi cyrraedd ei tharged personol o £500. Erbyn hyn, mae’r cyfanswm wedi cyrraedd £1,120. Mi dderbynion ni fwy o arian gan noddwyr ar y stondin yn ystod y digwyddiad, ac mae eich rhoddion chi’n parhau i ddod i mewn ar ein gwefan: http://www.glaslynwildlife.co.uk/

.and GLYNIS did it! She completed the 5km (3miles in old money) run for BGGW at 12.41 – Sunday – in the annual Porthmadog Ras y Cob. And YOU BGGW supporters did it too! You hit Glynis’s personal target of £500 within 48 hours of our Appeal going live. The total you have given now stands at £1,120. We received more cash sponsors at the stall we ran at the event, and your donations are still coming in through the web site http://www.glaslynwildlife.co.uk/

Mae pawb yn BGGW, ond yn enwedig Glynis, wedi synnu a gwirioni gyda’r cyfanswm a godwyd, ac yn diolch o waelod calon ichi am eich haelioni. Mi wyddoch yn iawn bod eich cefnogaeth ariannol yn hanfodol i ddyfodol y prosiect. Felly, mi benderfynon ni, – wrth weld yr holl rhoddion yn pentyrru – efallai byddai’n syniad ceisio cyrraedd targed newydd o £1600, sef y swm sydd angen arnom ni i orffen talu am y ffrydio byw. Beth dach chi’n feddwl? Os cofiwch, roedd BGGW angen £10,000 i sefydlu a chynnal y ffrydio byw. Rydych chi eisoes wedi cyfrannu £8,400 yn ystod y tymor tuag at hynny.

David, Tony, Viv, Berni and above all Glynis are thrilled and surprised with your total funds raised, and we cannot thank you enough. You know that your financial support is crucial to our project continuing. So what we thought – as we watched the donations mounting up – is that maybe we could reach a different target of £1600, which is the sum we need to finish paying for the live streaming. What do you think? You will remember, this costs BGGW £10,000 for the 6 months that it runs and you have already given £8,400 over the season towards this.

image-3-1

 Mae’r CYFANSWM HAEL annisgwyl rydych CHI wedi’i godi hyd yn hyn yn gadael £480 yn unig yn fyr o’n targed newydd – sef 96 pum punt (a gwyddom bod rhai ohonoch chi wedi cyfrannu mwy). Mae’r Apêl hwn yn cau ar 25 Medi ac os cyrhaeddir y targed, CHI’R GWYLWYR fydd wedi talu’n GYFANGWBL am Ffrydio Byw Gweilch Glaslyn 2016

The unexpectedly GENEROUS TOTAL YOU have so far raised leaves us only £480 short of our new target – which means 96 fivers (and we acknowledge that many of you are giving more). This Appeal closes on September 25th and if you reach it the 2016 Live Streaming of the Glaslyn Ospreys will have been paid for ENTIRELY by YOU the viewers.

Mae rhai ohonoch chi wedi cyfarfod Glynis, un o’n gwirfoddolwyr tymor-hir, yn y Ganolfan Ymwelwyr; roedd hi braidd yn bryderus mai hi efallai fyddai’r rhedwr hynaf – ond doedd hi ddim – ac mi welwch o’r lluniau ei balchter ar gyrraedd y diwedd. Mae’r ras yn mynd ar hyd y morglawdd mae Aran yn hedfan drosto i bysgota am ddraenog y môr, hyrddyn neu gornbig. Roedd rhaid i Glynis redeg hyd y Cob deirgwaith ar ran BGGW – tra’i fod o’n gleidio drosto fo.

Some of you will have met Glynis, one of our long term volunteers, at the Visitor Centre; she was a bit bothered that she might be the oldest runner – she wasn’t – and you can see from the photo[s] how pleased she is to get to the finishing post. The run is across the sea wall that Aran glides over every time he wants a sea bass, grey mullet or garfish. Glynis ran the length of the Cob three times for BGGW – while he just sails across.

Rydyn ni wedi’n syrfdanu gan eich haelioni a gofynnwn ichi rhoi’r newyddion da hwn i’ch teulu a’ch ffrindiau er mwyn ein helpu i gyrraedd ein targed NEWYDD rwan.

Mi wyddoch chi’n iawn beth i’w wneud – mynd ar ein gwefan a phwyso’r botwm DONATE. Mae pob punt yn cyfrif. DIOLCH O GALON ICHI!

We are overwhelmed with your generosity and ask that you pass this good news on to your friends and family and help us reach our NEW target now. You know how it works -simply go to the website and press the “DONATE” button. Every single pound counts. A THOUSAND THANKS – DIOLCH O GALON.